Prinsip Dalam Mengambil Ilmu & Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Fitnah Dan Permasalahan Kotemporer


🚇PRINSIP DALAM MENGAMBIL ILMU & SOLUSI DALAM MENGHADAPI BERBAGAI FITNAH DAN PERMASALAHAN KOTEMPORER

#waspadai #fitnah #ikhwani #sururi #turatsi #haddadi #hajuri #ruhaili #halabi #zakirnaik #rodja #muhammadalImam #mlmm #mutalawwin #muhammadbinhadi #mushafiqah

[📜] Hakikat Ilmu Hanyalah Apa Yang Datang Dari Kibar Ulama

[+] Ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah

— Al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr meriwayatkan sebuah atsar dengan sanadnya pada kitab beliau Jami' Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi dari al-Imam Ahmad bahwa beliau berkata: “Ilmu yang sebenarnya hanyalah apa yang datang dari atas.”

Yakni ilmu yang datang dari kibar ahli ilmu, inilah hakikat ilmu. Inilah kebaikan yang tidak tercampuri oleh kejelekan dan hawa nafsu. Apa yang datang dari kibar ahli ilmu, itulah kebaikan. Ilmu yang hakiki adalah apa yang datang dari atas.

— Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan pada kitabnya Siyar A'lam an-Nubala dari Abul Hasan al-Maimun, dia adalah murid al-Imam Ahmad. Abul Hasan al-Maimuni berkata: “Al-Imam Ahmad berkata kepadaku, “Wahai Abul Hasan, janganlah engkau membicarakan suatu perkara melainkan engkau memiliki imam yang mendahului ucapanmu itu.”

— Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahu ‘alaihi menjelaskan makna atsar ini pada Majmu' al-Fatawa, “Bahwasanya orang yang datang belakangan dari kalangan umat manusia, jika bersendirian pada suatu permasalahan, tidak ada satu atsar tidak pula ucapan dari sekian ulama mutaqadimin yang mendahuluinya, tindakan ini termasuk pula kekeliruan.”

// Harus Mengembalikan Perkara Baru Kepada Ulama

Kita harus memerhatikan perkara yang agung ini. Kita harus mengembalikan (perkara baru kepada ulama), kita tidak sendirian (dalam bertindak), serta tidak menjadi orang yang suka ‘nyeleneh', karena orang yang nyeleneh lagi bersendirian, mayoritas ucapannya salah. Demikian juga terlahir dari manhaj-manhajnya tersebut kejelekan-kejelekan, fitnah, dan malapetaka, jika dia bersendirian pada suatu perkara dari sekian permasalahan yang menyelisihi seluruh ulama, baik ulama zamannya atau ulama mutaqadimin.

— Al-Imam Ahmad berkata: “Ya Abul Hasan, janganlah engkau berbicara suatu permasalahan sementara tidak ada imam yang mendahuluimu. Engkau harus memiliki pendahulu seorang alim dari kalangan ulama kibar, baik mutaqaddimin atau ulama zaman itu sehingga engkau bisa mencontoh dan menjadikan ucapannya sebagai bukti. Dengan demikian -biidznillah- engkau selamat dari kekeliruan, ketergelinciran, dan berbagai fitnah.”

Kita harus bersemangat dan mendengarkan dengan seksama ucapan, nasehat, dan bimbingan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah ‘alaih ini. Jangan berkata-kata, mengikuti, dan berbicara tentang suatu perkara di mana engkau tidak memiliki seorang imam yang diakui dari kalangan kibar ulama baik mutaqadimin maupun belakangan.

[+] Ucapan Sufyan Ats-Tsauri Rahimahullah

Bahkan sebagian ahli ilmu berlebihan dan tegas dalam permasalahan ini. Hingga diriwayatkan ucapan Sufyan ats-Tsauri, yang diriwayatkan oleh Abu Ismail al-Harawi dan selain beliau pada kitab Dzammul Kalam dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah.

— Beliau berkata: “Jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan atsar, lakukan.”

Yakni berdasarkan kabar dan ucapan ahli ilmu, lakukan. Maksudnya engkau tidak berkata, tidak bertindak sesuatupun walaupun itu perkara yang kecil, sementara engkau tidak memiliki imam baik dari kalangan mutaqadimin maupun ulama yang sezaman denganmu. Ucapan, metode, atau tindakan ini harus didahului oleh seorang imam atau alim.

— Beliau berkata: “Jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan atsar, lakukan.”

Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Muflih pada al-Adab asy-Syar'iyah dan dinisbahkan kepada al-Imam Ahmad.


🚇KEMBALI KEPADA KIBAR ULAMA

Kesimpulan perkara dan permasalahan ini adalah komitmen dan kembali kepada kibar ulama dalam menghadapi perkara dan kejadian-kejadian yang baru. Kita harus kembalikan kepada ulama.

[+] Atsar Ibnu Mas'ud Radhiyallahu ‘Anhu

— Engkau telah mendengar atsar yang kita sebutkan pada pelajaran yang sebelumnya, atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: “Umat manusia senantiasa berada pada kebaikan jika ilmu yang datang kepada mereka berasal dari para shahabat Muhammad -semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan keluarganya-.”

// Kapan Umat Manusia Senantiasa Berada Pada Kebaikan, Jauh Dari Berbagai Fitnah, Kejelekan dan Perpecahan?

Umat manusia senantiasa berada pada kebaikan jika ilmu yang datang kepada mereka berasal dari para shahabat Muhammad -semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan keluarganya serta kibar ulama mereka-.

—Lalu beliau berkata: “Jika ilmu datang dari shigar ulama, di saat itulah mereka binasa.”

Kebinasaan, kejelekan, berbagai fitnah, dan malapetaka menimpa mereka. Jika ilmu datang dari shigar ulama, mereka menyendiri, pada perkara yang tidak didahului oleh atsar, manhaj, sumber, maupun ucapan kibar ulama. Inilah kebinasaan yang hakiki.

// Makna Atsar Ibnu Mas'ud

Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah pernah ditanya tentang ucapan Ibnu Mas'ud, apa makna ucapan Ibnu Mas'ud.

— Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah menjawab: “Makna ucapan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya umat manusia senantiasa berada di atas kebaikan jika ulama mereka (yang menjadi rujukan) adalah masyayikh bukan dari kalangan ahdats (ulama belakangan, ulama muda) yakni ashaghir maupun para pemuda. Jika ilmu diambil dari kibar ulama, sementara ahdats dan para pemuda mengambil, menukil, dan menyebarkan ilmu tersebut kepada umat manusia, inilah hakikat kebaikan.”

// Mayoritas Pemuda Tergesa-Gesa dan Gegabah

Adapun jika ahdats (orang-orang baru), para pemuda, dan shigar ulama berbicara sendiri tanpa didahului (oleh kibar ulama).

— Beliau berkata: “Makna ucapan Ibnu Mas'ud, sesungguhnya umat manusia senantiasa berada di atas kebaikan jika ulama mereka (yang menjadi rujukan) adalah masyayikh bukan dari kalangan ahdats (ulama belakangan) yakni ashaghir maupun para pemuda.”

— Beliau lanjutkan: “Sesungguhnya masyayikh tersebut, jiwa muda, kemarahan, ketergesa-gesaan, dan sikap gegabah telah lenyap dari mereka.”

Sifat-sifat ini ada pada para pemuda, ketergesa-gesaan, gegabah, terburu-buru, mudah marah, serta semangat jiwa muda.

— Kata beliau: “Sesungguhnya masyayikh tersebut, jiwa muda, kemarahan, ketergesa-gesaan, dan sikap gegabah telah lenyap dari mereka.”

Masyayikh (kibar ulama) telah melampui sekian banyak pengalaman dan uji coba. Demikian juga, ketenangan, kemuliaan, dan kewibawaan senatiasa menyertai mereka.

— Beliau berkata: “Jika demikian kenyataan yang ada pada diri masyayikh (kibar ulama), ilmu mereka tidak disusupi syubhat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, serta tidak ada kecenderungan untuk mengumbar tabiat seorang manusia. Mereka, kibar ulama, selamat dari semua perkara jelek itu. Adapun para pemuda, jika sifat-sifat negatif ini merasuk pada diri-diri mereka, lalu mereka berbicara dan berfatwa, di saat itulah mereka binasa dan membinasakan umat ini.”

// Wajib Memegang Teguh Ucapan Ulama

Berarti, wahai ikhwah sekalian, kita wajib memegang teguh ucapan ulama. Jika Anda berbicara, mengajar, berkhuthbah, member nasihat, dan berpidato, wajib bagi Anda untuk menelusuri dalil al-Quran dan as-Sunnah, serta mencukupkan diri dengan atsar salaf umat ini, sehingga Anda selamat dari kontradiksi, tindakan ganjil (nyeleneh), dan dari berbagai fitnah.

Inilah nasihat al-Imam al-Barbahari rahmatullah ‘alaih. Demikian juga nasihat yang bersumber dari ucapan al-Imam Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ‘anhu. Semoga Allah merahmati ulama salaf umat ini.


وقد روى الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بسنده أثرا عن الإمام أحمد أنه قال: وإنما العلم ما جاء من فوق يعني ما جاء من أكابر أهل العلم, هذا هو العلم, هذا هو الخير الذي ليس فيه الشر وليس فيه الهوى. فما جاء وصدر عن أكابر أهل العلم فهو الخير وإنما العلم ما جاء من فوق.

وذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عن أبي الحسن الميموني —تلميذ الإمام أحمد— قال أبو الحسن الميموني: قال لي الإمام أحمد: يا أبا الحسن, لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى معنى هذا الأثر وهو أن المتأخر من الناس إذا انفرد بمسألة ولم يُسبَق لها أثر ولا كلام من كلام المتقدمين, كذلك يعتبر خطأً.

فنتنبه إلى هذا الأمر العظيم أننا لا بد أن نرجع ولا ننفرد ولا نكون أهل الشذوذ لأن من كان شاذا ومنفردا فإنه يغلِب على كلامه الخطأ. وكذلك تنبَش من مناهجه الشرور والفتن والبلايا إذا كان ينفرد بأمر من الأمور عن سائر العلماء, علماء عصره أو العلماء المتقدمين.

قال: يا أبا الحسن, لا تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام. لا بد أن يكون لك عالم من العلماء الأكابر, المتقدمين أو المعاصر حتى تستأنس وتستشهد بقوله. فلذلك تسلم بإذن الله من الخطأ والزلل ومن كذلك الفتن. فعلينا أن نحرص وعلينا كذلك أن نستمع لهذه المقولة وهذا النصح والإرشاد من قبل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. لا تتكلم ولا تقتف ولا تقول في شيء ليس لك في ذلك إمام معتبر من كبار العلماء المتقدمين والمتأخرين.

وقد بالغ بل وشدد بعض أهل العلم في هذا الأمر. حتى روي عن سفيان الثوري. روى ذلك عنه الإمام أبو إسماعيل الهروي وغيره في ذم الكلام أن سفيان الثوري رحمه الله قال: إن استطعت أن لا تحُكَّ رأسك إلا بأثر فافعل, يعني إلا بخبر وكلام من كلام أهل العلم فافعل. والمراد أنك لا تقول ولا تفعل شيئا وإن صغر وليس لك في ذلك إمام من المتقدمين ولا من المعاصرين. لا بد من إمام من عالم يسبق إلى هذا القول أو هذا المنهج أو هذا الفعل.قال : إن استطعت أن لا تحُكَّ رأسك إلا بأثر فافعل. وذكر هذا الأثر ابن مفلح في الآداب الشرعية ونسبه إلى الإمام أحمد.

حاصل هذا الأمر وهذه المسألة هو اللزوم الرجوع إلى الأكابر إلى العلماء في الأمور الحادثة وفي النوازل. لا بد أن نرجع. وأنت قد سمعت الأثر الذي ذكرناه في الدرس السابق أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, أنه قال: لا يزال الناس بخير إذا جاءهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكابرهم. لا يزال الناس بخير بعيدين عن الفتن وعن الشرور وعن التفرق. لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكابرهم, أي أكابر العلماء. قال: فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. الهلاك والشر والفتن والبلايا, إذا جاء العلم عن الأصاغر وانفردوا بشيء لم يُسبَق إلى ذلك أثر ولا منهج ولا أصل ولا قول من كبار العلماء. هذا هو الهلاك.

وقد سئل الإمام عبد الله بن مسلم بن قُتَيبة عن كلام ابن مسعود, ما معنى هذا الكلام؟ فقال الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة معنى كلام ابن مسعود: أن الناس لا يزالون بخير إذا كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث يعني الأصاغر الشباب. فإذا كان العلم يؤخذ من قبل الأكابر, العلماء الكبار, والأحداث والشباب يأخذون هذا العلم وينقلونه ويبثونه للناس, هذا هو الخير.

أما إذا انفرد الأحداث والشباب والأصاغر بكلام لم يُسبَق إليه, قال: معنى كلام عبد الله بن مسعود ولا يزال الناس بخير إذا كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث, قال: فإن المشايخ قد زالت عنهم مَيعة الشباب وحِدَّته وعجلته وطيشه. هذه الأوصاف موجودة في الشباب, العجلة والطيش وكذلك التسرع والحدة والميعة. قال: فإن المشايخ قد زالت عنهم ميعة الشباب وحدته وعجلته وشفهه وطيشه. وقد استصحب المشايخ التَجربة والحبرة. واستصحبوا كذلك الوقار والجلالة والهيبة. قال: فإذا كان الأمر كذلك في المشايخ فلا يدخل في علومهم الشبه ولا كذلك يغلب عليهم الهوى ولا يميل بهم الطبع فيسلمون من ذلك كله. أما الشباب إذا دخلت عليهم هذه النواقص فإنه إذا تكلموا وأفتوا, هلكوا وأهلكوا.

إذاً علينا أيها الإخوة أن نلزم كلام العلماء. إذا تكلمت إذا درّست إذا خطبت إذا وعظت إذا حاضرت فعليك أن تتتبع نصوص الكتاب والسنة وأن تكتفي أثر سلف هذه الأمة, فتسلَم من المعارضات وتسلم من الشذوذ وتسلم كذلك من الفتن.

إذا هذه هي نصيحة الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه. وهذه نصيحة من سمعت من كلام أهل العلم الإمام أحمد, سفيان الثوري وكذلك كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه الله علماء سلف هذه الأمة.


📚[Pelajaran Syarhus Sunnah yang dikupas oleh asy-Syaikh Yasin al-Adeni rahimahullah pada hari Jum’at malam Sabtu 11 Dzul Qa’dah 1435H]

Url: http://bit.ly/Fw400903 { Judul dari Admin dengan sedikit penyesuaian }
📮••••|Edisi| @ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

// Sumber: Arsip dari WA Salafy Lintas Negara - Disalin oleh: Abu Bakar Jombang, 12 Dzul Qa'dah 1435H

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment