[Murattal] Asy-Syaikh Mahir al-Mu'ayqali


001Surah al-Faatiha
002Surah al-Baqarah
003Surah aal-'Imraan
004Surah an-Nisaa'
005Surah al-Maa'idah
006Surah al-An'aam
007Surah al-A'raaf
008Surah al-Anfaal
009Surah at-Tawbah
010Surah Yunus
011Surah Hud
012Surah Yusuf
013Surah ar-Ra'd
014Surah Ibraheem
015Surah al-Hijr
016Surah an-Nahl
017Surah al-Israa'
018Surah al-Kahf
019Surah Maryam
020Surah Taa-Haa
021Surah al-Anbiyaa'
022Surah al-Hajj
023Surah al-Mu'minun
024Surah an-Nur
025Surah al-Furqaan
026Surah ash-Shu'araa'
027Surah an-Naml
028Surah al-Qasas
029Surah al-'Ankabut
030Surah ar-Rum


031Surah Luqmaan
032Surah as-Sajdah
033Surah al-Ahzaab
034Surah Saba'
035Surah Faatir
036Surah Yaa-Seen
037Surah as-Saaffaat
038Surah Saad
039Surah az-Zumar
040Surah Ghaafir
041Surah Fussilat
042Surah ash-Shura
043Surah az-Zukhruf
044Surah ad-Dukhaan
045Surah al-Jaathiyah
046Surah al-Ahqaaf
047Surah Muhammad
048Surah al-Fath
049Surah al-Hujuraat
050Surah Qaaf
051Surah adh-Dhaariyaat
052Surah at-Tur
053Surah an-Najm
054Surah al-Qamar
055Surah ar-Rahmaan
056Surah al-Waaqi'ah
057Surah al-Hadeed
058Surah al-Mujaadalah
059Surah al-Hashr
060Surah al-Mumtahinah
061Surah as-Saff
062Surah al-Jumu'ah
063Surah al-Munaafiqun
064Surah at-Taghaabun
065Surah at-Talaaq
066Surah at-Tahreem
067Surah al-Mulk
068Surah al-Qalam
069Surah al-Haaqqah
070Surah al-Ma'aarij
071Surah Nuh
072Surah al-Jinn
073Surah al-Muzzammil
074Surah al-Muddaththir
075Surah al-Qiyaamah
076Surah al-Insaan
077Surah al-Mursalaat
078Surah an-Naba'
079Surah al-Naazi'aat
080Surah 'Abasa
081Surah at-Takweer
082Surah al-Infitaar
083Surah al-Mutaffifeen
084Surah Inshiqaaq
085Surah al-Burooj
086Surah at-Taariq
087Surah al-A'laa
088Surah al-Ghaashiyah
089Surah al-Fajr
090Surah al-Balad


091Surah ash-Shams
092Surah al-Layl
093Surah ad-Duha
094Surah ash-Sharh
095Surah at-Teen
096Surah al-'Alaq
097Surah al-Qadr
098Surah al-Bayyinah
099Surah az-Zalzaalah
100Surah al-'Aadiyaat
101Surah al-Qaari'ah
102Surah Yusuf
103Surah al-'Asr
104Surah al-Humazah
105Surah al-Feel
106Surah Quraysh
107Surah al-Maa'un
108Surah al-Kawthar
109Surah al-Kaafirun
110Surah an-Nasr
111Surah al-Masad
112Surah al-Ikhlaas
113Surah al-Falaq
114Surah an-NaasDiperbolehkan menyebarkan rekaman murattal ini untuk kepentingan da’wahbukan untuk tujuan komersil. Untuk mengunduh / download sila right click pada link file yang berkenaan dan pilih "Save Link As ...". Semoga bermanfaat. Baarakallahu fiikum.

- - - [Rakaman audio daripada http://kalamullah.com].

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment