[Biografi] Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri bin Abdillah bin Sulaiman

Nama
Beliau adalah Ubayd bin Abdillah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri. Suku Hamdan termasuk dalam keluarga suku Jabir dan suku Jabir termasuk ke dalam keluarga suku Harb Al-Hijaz. Beliau adalah ketua suku Hamdan.

Kelahiran
Beliau dilahirkan di Hijaz pada tahun 1357H di desa Al Faqir (yang sekarang telah menjadi kota )[1] yang berada di Wadi Fura’ (suatu lembah yang dikelilingi oleh gunug-gunung dan dilalui oleh wadi-wadi/tempat aliran air saat hujan turun dan daerah tersebut terkenal dengan ladang kurmanya) yang masih termasuk wilayah Madinah.[2]

Masa kecil
Pada tahun 1365 H, beliau mengikuti orang tuanya pindah ke Mahd Adz-Dzahab (salah satu bandar dalam wilayah Madinah). Beliau tinggal di bandar ini selama 8 tahun.

Masa pendidikan
Beliau mulai mengikuti pendidikan dasar di madrasah Mahd Adz-Dzahab antara tahun 1371–1373H.

Di akhir tahun ini beliau kembali ke Wadi Fura’. Kemudian beliau berpindah ke kota Madinah pada tahun 1374 hingga sekarang. Kerana keadaan keluarga yang tidak memungkinkan, beliau tidak dapat meneruskan pelajaran beliau selama 6 tahun.

Pada tahun 1381, beliau kembali belajar di Darul Hadits Madinah Nabawiyah yang saat itu dipimpin oleh Syaikh Umar bin Muhammad Fallatah rahimahullah. Beliau belajar di sini selama 2 tahun. Kemudian beliau melanjutkan ke tingkat Ma’had Al-Ilmi yang sekarang dinamakan Ma’had Al Madinah Al Ilmi. Di dalamnya, beliau mempelajari ilmu-ilmu syar’i dan bahasa arab mulai tahun 1383-1387H. Kemudian setelah itu beliau kuliah di Jamiyah Islam Madinah Nabawiyah pada tahun 1388-1392H. Beliau lulus di tahun 1392H dengan predikat ‘excellent’ dan terbaik di angkatan beliau.

Tugasan Beliau
Kemudian beliau diangkat menjadi da`i di Departemen Penerangan wilayah Jeddah. Beliau bertugas selama 4 tahun. Kemudian beliau berpindah tugas di Markaz Dakwah di Madinah. Saat itu lembaga ini dibawah naungan Lajnah Da`imah yang saat itu dipimpin oleh Al Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah.

Beliau bertugas selama 8 tahun membantu Direktur Markaz dan menggantikannya saat berhalangan. Kemudian beliau berpindah tugas ke Jamiyah Islam pada hari Ahad 28 Dzulhijjah tahun 1404 dan ditetapkan sebagai guru di Ma’had Ats-Tsanawi dilingkungan Jamiyah.

Pada tahun 1407 H, beliau diangkat sebagai guru bidang ushul fiqh. Beliau tetap mengajar di Ma’had Ats-Tsanawi di lingkungan Jamiyah sampai beliau meminta pindah bahagian di fakulti dakwah. Dan beliau tetap mengajar di fakulti ini hingga beliau pencen pada umur 60 tahun pada tahun 1417 H di awal bulan Rajab.

Studi lanjutan
Di tengah masa tugas, beliau berhasil mendapatkan gelar master dengan tesis beliau tentang tafsir Muhammad bin Ka’b Al Qurazhi pada tahun 1409 H.

Keistimewaan
Penting untuk disebutkan bahwa beliau hafizhahullah dengan biografinya yang harum dan penuh dengan manfaat dan berkah, telah kehilangan penglihatannya di bulan-bulan pertama sejak kelahirannya.

Guru-guru beliau
Beliau hafizhahullah belajar di bawah bimbingan para ulama yang memiliki keutamaan dalam bidang pendidikan, akhlak dan ilmu agama. Diantara guru-guru beliau yang terkenal adalah :

- Di Darul Hadits:
 1. Syaikh Saifur-Rahmaan bin Ahmad
 2. Syaikh Ammaar bin Abdillaah
- Di Ma’had Al-Ilmi:
 1. Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Al-Khudhairi
 2. Syaikh Audah bin Talqah Al-Ahmadi
 3. Syaikh Dakhil bin Khalifah Al-Khalithi
 4. Syaikh Abdur-Rahmaan bin Abdillah Al-Ajlan
 5. Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Ajlan
- Di Jamiyah Islam Madinah:
 1. Syaikh Allamah Muhaddits Hammad bin Muhammad Al-Anshari
 2. Syaikh Allamah Muhaddits Abdul-Muhsin Al-Abbad
 3. Syaikh Abdul Lathif Al Bani.
Dan diantara guru-guru yang sangat berpengaruh terhadap beliau adalah Syaikh Allamah Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Allamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dimana beliau sering bertemu keduanya dan banyak belajar dari peribadi dan akhlak keduanya.

Perjumpaan beliau dengan Syaikh Abdul Aziz bin Baz lebih sering, hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya kerana hubungan kerja. Beliau banyak mendapatkan perhatian khusus dari Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

Karya beliau

Beliau memiliki beberapa karya, kami sebutkan diantaranya adalah :
 1. Taisirul Ilah bi Syarh Adillati Syuruth ‘Laa Ilaaha Illallah’.
 2. Tanbihu Dzawil Uqul As-Salimah Ila Fawaid Mustanbathah Min As-Sittah Al Ushul Al Azhimah.
 3. Imdadul Qari bi Syarh Kitab At-Tafsir min Shahih Al Bukhari.
 4. Fath Al Aziz Al A’la bi Syarh Al Qawa’id Al Mutsla.
 5. Syarh Muntaqa Ibnil Jarud –semoga Allah mudahkan penyempurnaannya-.
 6. Kumpulan Fatwa beliau. Sekarang dalam proses pengumpulan dan penyusunan –semoga Allah mudahkan penyempurnaannya-.
 7. Tanwirul Mubtadi syarh Qawaid Fiqhiyah ibn Si’di. dll
Tugas-tugas

 • Imam masjid As-Sabq di Madinah Nabawiyah (sekarang lokasinya dekat terminal bus SAPTCO ([3]) selama lima tahun antara 1387-1392 H. Kemudian menjadi khathib di masjid Al Iman. Dan sekarang beliau menjadi khatib di masjid Naffa’ Al ‘Amri dekat jl. Amir Abdul Majid.[4]
 • Guru di sekolah Mutawassithah Umar bin Abdil Aziz di Jeddah tahun 1392-1397 H.
 • Da’i di Markas Dakwah wal Irsyad di Madinah Nabawiyah sekaligus penolong pengarah Markaz dan penggantinya jika berhalangan. Tugas ini dipegang di akhir 1396-1404 H.
 • Pensyarah di Jamiyah Islam Madinah di akhir 1404-awal bulan Rajab 1417. Dan ini adalah tugas terakhir yang beliau pegang. Pada saat inilah beliau memasuki masa pencen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 • Pensyarah I’dad Al Muallimat di Masjid Nabawi bahagian sampai sekarang.
 • Aktif di berbagai seminar, kajian dan daurah ilmiah di Saudi Arabia dan negara tetangga.
Pujian para ulama
Kedudukan beliau dalam bidang ilmiah dan kapasiti serta aktifiti beliau dalam dakwah salafiyah banyak mengundang pujian para ulama. Diantara mereka adalah Syaikh Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Syaikh Allamah Muhammad Al Banna, Syaikh Allamah Zaid Al Madkhali, Syaikh Allamah Shalih As-Suhaimi hafizhahumullah dll.

Syaikh Allamah Rabi’ bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah pernah ditanya oleh sejumlah pemuda dari kota Manchester: Apa pendapat anda tentang Syaikh Ubaid Al Jabiri ? Apakah beliau bukan seorang alim, hanya penuntut ilmu biasa saja ?

Beliau menjawab: 
Barangsiapa yang mencela beliau dan mengatakannya bodoh, (maka) orang ini telah menempuh jalan syaitan dan mengikuti pola-pola hizbiyyah dalam mencela ulama yang bermanhaj salafi. Syaikh Ubaid termasuk ulama salafiyyin yang terkenal dengan sikap wara’, zuhud dan berkata kebenaran barakallahu fikum. 
(sumber: muhadharah yang disampaikan kepada pemuda Manchester pada tanggal 9 Dzulhijjah 1425H).

Demikianlah sekilas tentang biografi Syaikh Allamah Ubaid Al Jabiri hafizhahullah yang sekarang ini telah berumur 72 tahun. Beliau telah menginfakkan hidupnya dalam dunia pendidikan dan dakwah di jalan Allah. Semoga apa yang telah beliau tempuh diterima oleh Allah Ta’ala sebagai timbangan kebaikan di sisi-Nya dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan mewafatkannya dalam husnul khatimah. Aamiin.

Catatan:
[1] Sekitar 140 Km dari kota Madinah Nabawiyah. Terletak diantara Makkah dan Madinah.
[2]. Saya pernah berkunjung ke Al Faqir bersama beliau dan dikenalkan pada beberapa tempat.
[3] Di Indonesia dikenal dengan DAMRI.
[4] Kurang lebih 50 M dari rumah beliau


Disusun oleh: Al Ustadz Abu Abdillah Muhammad Yahya
Madinah Nabawiyah | 25 Shafar 1430 H

Sumber: http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syaikh-ubaid-al-jabiri/

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment